Trong thời gian qua, Viet Artis đã thực hiện nhiều dự án quà tặng doanh nghiệp, quà tặng promotion, quà tặng đại hội và hội nghị, xin liệt kê dưới đây là một số dự án đã thực hiện tiêu biểu để bạn tham khảo.